Các ‘prepper’ ngày tận thế cảnh báo về thời kỳ khó khăn phía trước khi việc chuẩn bị trở thành xu hướng