Lạm phát của Hoa Kỳ bất ngờ tăng lên 3.4% khi áp lực giá tiếp diễn

Mức tăng lạm phát mới nhất là do giá thực phẩm, nhà ở, và chăm sóc y tế.