Lạm phát gia tăng ở mức cao trong vòng 13 năm giữa bối cảnh hỗn loạn của chuỗi cung ứng toàn cầu