Lạm phát giá thực phẩm chạm mức cao nhất kể từ năm 1980