Làm quan chính trực thanh liêm, một đời tích đức được phúc báo