Tổ tiên tích đức hành thiện, con cháu được hưởng phúc báo