Lần đầu tiên kể từ năm 1948 cử tri CH Séc loại bỏ những người cộng sản ra khỏi Quốc hội