Lancaster, Pennsylvania: Ẩm thực, nghệ thuật, và văn hóa