‘Lãnh thổ chưa khám phá’: Bản cáo trạng đối với ông Trump sẽ tạo lợi thế cho ông trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa, nhưng chưa rõ ảnh hưởng lâu dài