Lấy lịch sử làm gương: Người xưa đều làm việc này để tiêu tai tránh nạn!