Lễ Chiến Sĩ Trận Vong năm nay, Sự Tái sinh của Tự do