Lễ Tạ Ơn truyền thống tại một gia đình: Vang nóng thay cho lời chào nồng hậu