Lệnh cấm ca khúc ‘Nguyện Vinh quang cho Hồng Kông’ có thể có tác động toàn cầu

Nhiều nhóm nhân quyền kêu gọi các đại công ty công nghệ phản đối lệnh cấm này