LHQ: Một triệu người tị nạn di tản khỏi Ukraine sau 7 ngày