Liệu nền kinh tế Trung Quốc có thể sống sót trước xu hướng dịch chuyển sản xuất?