Lĩnh vực sản xuất của Hoa Kỳ suy yếu hơn nữa cho đến cuối năm 2022