Lời tự bạch của quỷ tù khiến nhiều người phải suy nghĩ sâu xa