‘Lớp tẩy não là hắc lao’: Hai học viên Pháp Luân Công đã qua đời vì bị bức hại