Virginia: Nghị quyết vinh danh giúp học viên Pháp Luân Công tìm được sự khuây khỏa trong tâm hồn