Luật mới của California cấm hội đồng trường từ chối sách giáo khoa, tước bỏ quyền kiểm soát của địa phương, làm phức tạp các chức năng của học khu

‘Luật khó áp dụng này sẽ tỏ ra không hiệu quả về lâu dài vì cha mẹ là người ra quyết định cuối cùng về việc giáo dục cho con em của họ.’