Một nhân viên cửa hàng đã bị nghi phạm trộm đồ châm lửa phóng hỏa ở Bắc California