Luật sư cũ của bà Clinton có thể sẽ ra làm chứng để được tha bổng cho tội khai man với FBI