May mắn gặp Tiên nhân, lên núi Võ Đang học thuật Kiếm Tiên