Từ nước và thuyền, hiểu được ý nghĩa của sinh mệnh