Microsoft, Intel, GE trực tiếp hỗ trợ các cơ quan an ninh quốc gia và quân đội của Trung Quốc