Moderna nộp đơn xin chấp thuận đầy đủ ‘Giấy phép sinh học’ vaccine COVID-19