Mối đe dọa về khí đốt của Nga ở Âu Châu gây chấn động thị trường năng lượng