Mối liên hệ giữa sắc đẹp, lòng can đảm, và sự chính trực