Mối quan hệ ‘nồng ấm’ giữa Wall Street và Trung Quốc