Moscow: Kết quả của hội nghị thượng đỉnh NATO không ảnh hưởng đến các mục tiêu quân sự của Nga