Một Cơ Đốc nhân thấy sáng tỏ về đức tin: Bài viết này ‘hữu ích cho tôi’