Một con số mới trong thần số học của Trung Quốc Cộng sản?

Ông Tập Cận Bình đột phá nền tảng mới trong thần số học của Trung Quốc