Một không gian liên thông hai thời không, giấc mộng kỳ lạ hóa chân thực