‘Một lực lượng vì lợi ích toàn cầu’: Lãnh đạo Bộ Tứ nhóm họp tại Tòa Bạch Ốc giữa mối đe dọa từ Trung Quốc