Một ngày lễ kỷ niệm toàn cầu chiến thắng sự bắt bớ và tuyên truyền