Một nghệ sĩ nghiện ngập hồi sinh sau khi nhận được thông điệp từ ba vị thiên thần