Muốn có mối quan hệ tốt chỉ chào hỏi thôi chưa đủ, nên nói thêm 2 câu