Năng lực điều tiết cảm xúc của cha mẹ có tác động lớn đến trẻ