NASA phóng thử nghiệm tàu vũ trụ với sứ mệnh làm chệch hướng tiểu hành tinh