Nền kinh tế Hoa Kỳ đã rơi vào suy thoái kỹ thuật, dữ liệu GDP mới xác nhận