Nếu các ngân hàng trung ương không giải quyết lạm phát, giảm phát sẽ đến từ một cuộc khủng hoảng