Nếu quý vị sống ở Đài Loan, đã đến lúc nên lo lắng