New York: Nhân viên chăm sóc sức khỏe chưa chích ngừa có thể bị thay thế bằng người ngoại quốc