Nga cắt giảm 80% lượng khí đốt sang Âu Châu, thúc đẩy biến động giá