Nga đánh dấu Ngày Chiến Thắng bằng các cuộc tấn công mới vào Ukraine, nhưng giảm quy mô cuộc diễn hành