Nga đe dọa chỉ giới hạn xuất cảng nông sản sống còn cho các quốc gia ‘thân thiện’