Nga phản hồi các cáo buộc lật đổ ‘rất nguy hiểm’ của Anh Quốc