Nga, Trung Quốc ký các hiệp ước kinh tế giữa sự chỉ trích của phương Tây