Nga tuyên bố những thắng lợi lớn khi giao tranh ở Donetsk tiếp tục diễn ra ác liệt