Ngành công nghiệp vũ khí từ bỏ các tiểu bang màu xanh để tránh những quy định gây tổn hại